Hersentumor: Experimentele medicijnen

Experimentele medicamenteuze behandelingen

Het Hersentumorcentrum test veel nieuwe medicijnen die werkzaam kunnen zijn bij hersentumoren. De mogelijkheid tot deelname aan een studie is van veel factoren afhankelijk, zoals tumordiagnose, moleculaire karakteristieken van de hersentumor en voorgaande behandelingen. Bij fase I onderzoek is ook het aantal (op korte termijn) beschikbare plaatsen van belang. Overleg daarom dan ook eerst met één van de neurologen van de afdeling Neuro-Oncologie. Klik hier voor contact of hier voor informatie over een second opinion

Hieronder staan de klinische studies met experimentele medicamenteuze behandelingen welke momenteel lopen in het hersentumorcentrum bij:

WHO graad II en III gliomen:

Vorasidenib studie, INDIGO trial
Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 3-onderzoek innaar AG-881 (Vorasidenib) bij proefpersonen met residueel of recidief graad 2 glioom met een IDH1- of IDH2-mutatie.
Er mag na operatie geen behandeling hebben plaats gevonden middels chemotherapie of radiotherapie.
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

IWOT studie, EORTC 1635
Een gerandomiseerd fase 3 studie waarin wordt bepaald of de interventievrije overleving verbetert bij patiënten met een IDH gemuteerd diffuus of anaplastisch astrocytoom door onmiddellijke postoperatieve radiotherapie (RT) gevolgd door 12 cycli temozolomide (TMZ), in vergelijking met een postoperatieve actieve toezicht periode gevolgd door een eerste behandeling (bij voorkeur radio- en/of chemotherapie).
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Stellar studie
Een gerandomiseerd, open-label, fase 3 onderzoek om de doeltreffendheid en veiligheid te beoordelen van eflornithine met lomustine vergeleken met lomustine monotherapie bij patiënten met een anaplastisch astrocytoom waarbij progressie of een recidief optreedt na bestraling en adjuvantie chemotherapie met temozolomide. Protocol OT-15-001
De tumor mag geen radiologische en/of histologische kenmerken, zoals bijvoorbeeld necrose, van een glioblastoma multiforme hebben.
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Steam studie, EORTC 1608
Studie naar TG02 bij oudere patiënten met een nieuw gediagnosticeerd, of bij volwassen patiënten met een -recidief, anaplastisch astrocytoom of glioblastoom: een fase lb-studie (zie kopje: Glioblastomen)
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Glioblastomen (graad IV gliomen):

Celgene studie (CC-90010-GBM-002)
Een fase 1b-, open label, dosisbepalend onderzoek naar het medicijn CC-90010 in combinatie met temozolomide met of zonder bestralingstherapie bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd glioblastoom.
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Steam studie, EORTC 1608
Studie naar TG02 bij oudere patiënten met een nieuw gediagnosticeerd, of bij volwassen patiënten met een recidief, anaplastisch astrocytoom of glioblastoom: een fase Ib-studie
Fase Ib: voor oudere patiënten vanaf 66 jaar met een nieuw gediagnosticeerd glioblastoom of anaplastisch astrocytoom (IDHwt, in de studie zelf vind na pre-registratie MGMT screening plaats)
Fase II: voor patiënten vanaf 18 jaar met een recidief glioblastoom of anaplastisch astrocytoom (IDHwt). Dit deel van de studie is gesloten voor inclusie.
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Andere zeldzame hersentumoren:

Voor de landelijke LWNO behandelprotocollen m.b.t. medulloblastomen, ependymomen en kiemceltumoren zie:
https://lwno.nl/richtlijnen/

Andere neuro-oncologische ziektebeelden:

TRAIN studie bij Neurofibromatose type 1
De TRAIN studie onderzoekt of trametinib effectief is bij neurofibromatose type 1 gerelateerde symptomatische plexiforme neurofibromen.
Klik hier voor informatie op trialregister.nl over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Hematologische maligniteiten (inclusief Primair Centraal Zenuwstelsel Lymfoom):

Momenteel geen studies