Beloop bij een hersentumor - Walter Taal image/svg+xml Beloop bij een hersentumor - Walter Taal 8 november 2019 Walter Taal 5B Behandeling gericht opklachten Geen anti-tumor therapie meer mogelijkBij een glioblastoom breekt er nagenoeg altijd een fase aan waarin er geen anti-tumor therapie meer mogelijk is. Deze periode noemt men ook wel de palliatieve fase.Klachten en symptomen in de palliatieve faseIn deze fase zult u (op termijn) ook weer (meer) klachten ervaren, die onder andere door het glioblastoom veroorzaakt kunnen worden. Het is goed om te weten dat er vaak wel therapie mogelijk is die gericht is op het verlichten van deze klachten.Hierover leest u meer in onderstaande (5B).Let op!Een dokter kan nooit zeggen hoe lang iemand nog zal leven. Soms komt het voor dat iemand juist weer opknapt en de dokter het dus niet bij het juiste eind had. Behandelen van symptomenZodra er geen anti-tumor therapie meer mogelijk is, treedt de fase vansymptomatische of palliatieve behandeling in.Brief voor patiënten en naastenKlik onder voor meer informatie over de laatste levensfase voor mensenmet een hersentumor en voor hun naasten. Deze informatie gaat in op het te verwachten beloop in de laatstelevensfase en de zorg die geboden kan worden in deze fase.De brief geeft ook tips en verwijzingen ter ondersteuning van de naasten(mantelzorgers).Meer duidelijkheid geeft minder onzekerheid en daardooreen betere kwaliteit van leven.Bewaar de onderstaande brief echter voor later, als u er nu nog niet aantoe bent. U kunt de brief ook eerst door iemand anders laten lezen.Dit is het einde van dit documentNeem voor vragen of opmerkingen contact op met ons:Tel: 06-22545185 of 06-33342008 (verpleegkundig specialist) Email: hersentumorpoli@erasmusmc.nl Klik hier voor de brief 5A Klachten in de laatstelevensfase 4B Eventuele 2e en volgendeanti-tumor behandeling Toename op de MRI scanAangezien er regelmatig een MRI scan gemaakt wordt, zal toename vande tumor vaak het eerst te zien zijn op de MRI scan. U zal dan (nog)geen toegenomen klachten ervaren.Klachten bij toenameMeestal groeit de tumor op dezelfde plek weer terug. De klachten die uervaart bij toename zullen dus in min of meerdere mate overeenkomenmet uw eerste klachten (zie 1A). Neem contact op indien u dezeklachten weer opnieuw krijgt.Epilepsie(Opnieuw) aanvallen van epilepsie zijn niet altijd een teken dat de tumorweer toeneemt. Er zijn veel factoren die een epilepsie aanval kunnenuitlokken, waaronder stress en weinig slaap. Als er plots veel aanvallenoptreden is dit wel een reden om eerder contact op te nemen.LET OP! Niet iedereen met een glioblastoom krijgt epilepsie. Individuele behandelingEr is nog geen standaard behandeling bij groei van het glioblastoom. Demogelijkheden hangen af van meerdere factoren: uw lichamelijke enpsychische conditie, de plaats en omvang van de tumor en (het tijdstipvan) de eerdere behandelingen. Naast verlenging van het leven, is debehandeling ook gericht op de kwaliteit van leven. U maakt zelf eenkeuze nadat u uitvoerig bent geïnformeerd over de mogelijke anti-tumorbehandelingen. Een behandeling die alleen gericht is op symptomen(zie 5B) kan ook een keuze zijn.OperatieOpnieuw een operatie moet technisch mogelijk en zinvol zijn. Alleenoperatie zonder nabehandeling (chemotherapie en/of bestraling) ismeestal niet zinvol.BestralingEen 2e bestraling is meestal niet mogelijk, tenzij de 1ste bestraling langgeleden is uitgevoerd of de tumor op een andere plek is teruggekomen.ChemotherapieOpnieuw chemotherapie is bij sommige patiënten zinvol. Klik hier voorexperimentele behandelingen die in studieverband worden gegeven.Spreek met uw behandelend arts over de mogelijkheden. Vervolg hieronder Klik hier Effectiviteit van een nieuwe behandelingAnti-tumor therapie voor opnieuw groei van het glioblastoom wordtsteeds minder effectief. De tumor wordt steeds minder gevoelig voorbehandelingen. Bijwerkingen van een nieuwe anti-tumor therapieDaarnaast spelen bijwerkingen een grotere rol, bijvoorbeeld doorachteruitgang van uw conditie.BalansDe afweging of een volgende anti-tumor therapiezinvol is gaat om de balans tussen de kans op succesen de kans op bijwerkingen. Naast verlenging van hetleven, speelt ook de kwaliteit van leven bij deze keuzeeen belangrijke rol. Als de kans op succes klein is ende kans op bijwerkingen groot, dan wordt vaak afgezien van een nieuwe anti-tumor therapie.BesluitElke patient wordt besproken in een overleg met meerdere specialisten(o.a. neuroloog, neurochirurg, bestralingsarts, oncoloog, en radioloog).Nadat u uitgebreid bent geïnformeerd over de mogelijkheden, maakt u inoverleg met uw arts een keuze. Een behandeling die gericht is opsymptomen (zie 5B) kan ook een keuze zijn. Bijwerkingen Effectiviteit 4A Klachten bij opnieuw groeivan de tumor